Дніпропетровський обласний
Перинатальний центр

ми радi, що Ви з нами !

Програма медичних гарантій 2020

З 1 квітня 2020 року між КП «ДОПЦ зі стаціонаром» ДОР» та Національною службою охорони здоров’я (НСЗУ) укладений Договір № 0425-E420-P000 «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» за наступними пакетами:

1. «ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УMOBAX»

Умови надання послуги: стаціонарно.
Підстави надання послуги:
— направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
— направлення лікуючого лікаря;
— доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
— направлення з іншого клінічного підрозділу закладу в разі перебування паціента на стаціонарному лікуванні;
— самозвернення у невідкладному стані.
Обсяг nocлyги відповідно до потреб пацієнта:
— Первинний огляд пацієнта з визначенням його маршрутизації.
— Проведення необхідних лабораторних та інструментальних обстежень.
— Проведення хірургічних операцій.
— Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.
— Забезпечення післяопераційного моніторингу, знеболення та подальшої медикаментозної терапії.
— Забезпечення проведення патоморфологічних досліджень.
— Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
— Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
— Проведення заходів з вторинної профілактики захворювань.
— Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень.
— Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.
— Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.

2. «СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ»

Умови надання послуги: стаціонарно.
Підстави надання послуги:
— направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
— направлення лікуючого лікаря;
— доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
— направлення з іншого клінічного підрозділу та/або закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
— самозвернення у невідкладному стані.
Обсяг послуги відповідно до потреб пацієнта:
— Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
— Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень.
— Полегшення, зняття чи усунення симптомів i проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності i одужання, відновлення здоров ’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.
— Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією.
— Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
— Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.
— Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
— Проведення заходів із вторинної профілактики захворювань.
— Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення ускладнень.
— Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому та відновному періодах a6o послуг з паліативної медичної допомоги.
— Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.

3. «МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ»

Умови надання послуги: стаціонарно.
Підстави надання послуги:
— за направленням лікуючого лікаря;
— доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
— самозвернення пацієнток при розродженні.
Обсяг послуги відповідно до потреб пацієнта:
— Надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою.
— Ведення нормальних пологів.
— Проведення вагінальних інструментальних пологів (вакуум-екстракція, акушерські лещата) в разі виникнення ускладнень.
— Проведення ургентного кесарського розтину.
— Проведення планового кесарського розтину.
— Моніторинг стану роділлі, плода, породіллі та новонародженого.
— Зниження больових відчуттів у жінки під час пологів.
— Проведення лабораторних та інструментальних обстежень у цілодобовому режимі.
— Проведення інтенсивної терапії жінкам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.
— Проведення заходів з первинної реанімації та стабілізації стану новонароджених.
— Проведення щеплень новонародженим та породіллям згідно з діючим календарем профілактичних щеплень.
— Проведення метаболічного скринінгу у новонароджених відповідно до діючих стандартів.
— Консультування жінок з питань грудного вигодовування і післяпологової контрацепції.

4. «МЕДИЧНА ДОПОМОГА НОВОНАРОДЖЕНИМ У СКЛАДНИХ НЕОНАТАЛЬНИХ ВИПАДКАХ»

Умови надання послуги: стаціонарно.
Підстави надання послуги:
— за направленням лікуючого лікаря;
— доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги.
Обсяг послуги відповідно до потреб пацієнта:
— Забезпечення первинного огляду пацієнта.
— Забезпечення інтенсивної терапії новонародженим.
— Надання медичних послуг новонародженим на всіх етапах лікування в закладі.
— Догляд за передчасно народженими та/або хворими дітьми з/без переведення до відділення інтенсивної терапії новонароджених.
— Проведення респіраторної підтримки: CPAP, неінвазивної та інвазивної штучної вентиляції легень.
— Виходжування новонароджених після перебування у відділенні/палаті інтенсивної терапії.
— Забезпечення цілодобового повного/часткового парентерального харчування.
— Забезпечення цілодобового лабораторного обстеження: розгорнутий загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові (загальний білок, С- реактивний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина), глюкоза в цільній крові або сироватці крові.
— Забезпечення цілодобового лабораторного обстеження при виходжуванні передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів та вагою при народженні менше за 1500 г: гази крові, лактат, електроліти, коагулограма (протромбіновий індекс, АЧТЧ, тромбіновий час).
— Проведення бактеріологічного дослідження.
— Проведення рентгенологічного обстеження у цілодобовому режимі.
— Проведення ультразвукового дослідження у цілодобовому режимі.
— Проведення аудіологічного скринінгу передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів та вагою при народженні менше за 1500 г.
— Проведення офтальмологічного скринінгу передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів та вагою при народженні менше за 1500 г.
— Проведення вакцинації згідно з Календарем профілактичних щеплень.
— Проведення метаболічного скринінгу згідно з рекомендаціями МОЗ України.

5. «АМБУЛАТОРНА ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ, ВКЛЮЧАЮЧИ МЕДИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА СТОМАТОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ»

Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта aбo з використанням засобів телекомунікації/телемедичних систем (за рішенням лікуючого лікаря).
Підстави надання послуги:
— направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
— направлення лікуючого лікаря;
— самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря- психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого;
— самозвернення до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
— самозвернення при невідкладному стані.
Обсяг послуги відповідно до потреб пацієнта:
— Надання консультативної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги .
— Проведення інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, електрофізіологічних) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров ’я.
— Проведення загально-клінічних та біохімічних лабораторних обстежень, а також лабораторних досліджень з метаболічного скринінгу відповідно до чинного законодавства.
— Лікування в амбулаторних умовах.
— Організація спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями.
— Проведення малих хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
— Надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в умовах денного стаціонару.
— Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
— Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах, крім передбаченої іншими пакетами медичних послуг.
— Надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям і планової стоматологічної дітям до 16 років, зокрема:
— Виклик, у разі потреби, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта та надання йому невідкладної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.
— Направлення пацієнта при наявності показань у заклади вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації для надання йому медичної допомоги.

6. «ГІСТЕРОСКОПІЯ»

Умови надання послуги: амбулаторно.
Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря; вік пацієнтки – від 50 років і старше.
Обсяг послуги відповідно до потреб пацієнта:
— Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
— Діагностична гістероскопія в амбулаторних умовах для візуального огляду стінок порожнини матки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
— Гістероскопія в амбулаторних умовах для візуального огляду стінок порожнини матки з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, із взяттям матеріалу для гістологічного дослідження тощо).
— Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
— Проведення гістологічного дослідження взятого під час гістероскопії матеріалу.
— Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження.

7. «ЦИСТОСКОПІЯ»

Умови надання послуги: амбулаторно.
Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря; вік пацієнта – від 50 років і старше.
Обсяг послуги відповідно до потреб пацієнта:
— Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
— Діагностична цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуального огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
— Цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуального огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження).
— Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
— Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час цистоскопії.
— Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (якщо таке проводилося).

ПРОЄКТИ СПЕЦИФІКАЦІЙ ТА УМОВ ЗАКУПІВЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ НА 2021 РІК

scrollToTop